De Algemene Voorwaarden van Parleys als pdf? Download hier

Algemene Voorwaarden Parleys B.V.

(versie 01 januari 2015)

Artikel 1. Definities

Parleys B.V.:                  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Parleys (B.V). zoals ingeschreven bij de KVK Utrecht onder het nummer 61057843;

Opdrachtgever:              De wederpartij waar Parleys B.V. schriftelijk dan wel mondeling een aanbieding aan heeft gedaan, offerte heeft overlegd of op welke wijze dan ook een overeenkomst mee heeft gesloten of handeling voor heeft verricht.

Opdracht:                     De schriftelijke dan wel mondelinge Opdracht, order of overeenkomst tussen Parleys B.V. en wederpartij, met of zonder betrokkenheid van derden.

Opdrachtbevestiging:     De ontvangst van het door Opdrachtgever ondertekende document en/of e-mail waarin de Opdracht is vastgelegd door Parleys B.V.;

Partijen :                       Parleys B.V. en Opdrachtgever en eventueel door een der beide ingeschakelde derde(n);

Taxatie :                        De waardebepaling van onroerende zaken in de ruimste zin des woords;

Vergoeding :                  De door de Opdrachtgever verschuldigde vergoeding aan Parleys B.V. voor de door Parleys B.V. verrichte diensten en gemaakte kosten, waaronder begrepen honorarium en (reis)kosten;

Voorwaarden :               Deze algemene voorwaarden.
Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1             Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, Opdracht en overeenkomst of handelingen tussen Parleys B.V. en Opdrachtgever, alsmede alle vervolgopdrachten.

2.2             Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere aanbieding, offerte, Opdracht of overeenkomst tussen Parleys B.V. en Opdrachtgever, waarbij derden worden ingeschakeld.

2.3             Afwijkende voorwaarden of bedingen en de toepasselijkheid daarvan, opgesteld door de Opdrachtgever of derden of een andere partij worden door Parleys B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4             Deze algemene voorwaarden zijn onverminderd van kracht, ongeacht of er enige onduidelijkheid is of Parleys B.V. op enig moment niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt.

Artikel 3. Opdracht

3.1             Aan offertes en aanbiedingen, met of zonder aanvaardingstermijn, kunnen op generlei wijze enig recht worden ontleend. Alle offertes en aanbiedingen van Parleys B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2            Parleys B.V. kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien redelijkerwijs te begrijpen is dat de offerte of aanbieding, of een deel ervan, een verschrijving of een vergissing is. Ook als de offerte of aanbieding op basis van een verschrijving of vergissing tot stand is gekomen, kan Parleys B.V. niet tot van de offerte of aanbieding verplicht worden.

3.3             In alle offertes en aanbiedingen van Parleys B.V. worden de prijzen excl. BTW en andere heffingen van overheidswege vermeld.

 • Een aanvaarding van een offerte of aanbieding van Parleys B.V. is tot stand gekomen na dat Parleys B.V. het schriftelijke akkoord op de desbetreffende aanbieding of offerte heeft ontvangen.
 • Offertes of aanbiedingen van Parleys B.V. kunnen alleen volledig aanvaard worden. Als er op enige wijze of op al dan niet ondergeschikte punten van de aanbieding of offerte wordt afgeweken, komt de aanvaarding van de aanbieding of offerte niet tot stand, tenzij Parleys B.V.
  anders aangeeft.
 • Offertes en aanbiedingen gelden verder alleen voor de daarin bedoelde werkzaamheden en zijn niet automatisch geldig voor toekomstige orders

of Opdrachten, tenzij Parleys B.V. anders aangeeft.

Artikel 4. Uitvoering

4.1             Parleys B.V. zal alle Opdrachten uitvoeren naar haar beste kunnen met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Opdrachtgever, zolang rechtens mogelijk. Parleys B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet bereiken van enig beoogd resultaat

4.2             Parleys B.V. is vrij om voor de uitvoering van een Opdracht of handelingen die voortvloeien uit een Opdracht, uit te besteden aan derden. Het tekort schieten van derden kan niet aan Parleys B.V. worden toegerekend, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de selectie van de derden niet zorgvuldig is gebeurd.

4.3             Parleys B.V. en onverminderd de Opdrachtgever zullen zich tijdens de uitvoering van de Opdracht onthouden van handelingen of activiteiten die de uitvoering van de Opdracht of daaruit voortvloeiende handelingen en werkzaamheden die de Opdracht kunnen belemmeren of verhinderen tenzij schriftelijk anders door Parleys B.V. bevestigd.

4.4             De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar stellen van alle benodigde en relevante gegevens en is gehouden aan het verlenen van medewerking bij het uitvoeren van de Opdracht of daaruit voortvloeiende handelingen door Parleys B.V.

4.5             Parleys B.V. gaat er van uit dat alle door of vanwege de Opdrachtgever aangeleverde Informatie juist en volledig is. Informatie die via derden of door derden vanwege de Opdrachtgever wordt verstrekt word ook geacht volledig en correct te zijn en blijft onder de verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever vallen.

4.6            De Opdrachtgever is het niet toegestaan om een gelijke Opdracht of een Opdracht van een vergelijkbare strekking aan derden te geven tijdens de uitvoering of de duur van de Opdracht in uitvoering door Parleys B.V. Het is opdrachtgever daarnaast verboden om de uitvoering van de opdracht zelf ter hand te nemen. Indien opdrachtgever in strijd handelt met het in dit lid bepaalde is zij aan Parleys BV een vergoeding verschuldigd gelijk aan 15 % van het door Parleys te verwachten c.q. geschatte voordeel zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Verder is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd gelijk aan 15 % van het door Parleys te verwachten c.q. geschatte voordeel zoals vermeld in de opdrachtbevestiging indien Opdrachtgever gedurende het traject deze opdracht beëindigd.

 

Artikel 5. Volmacht

Door middel van Opdrachten kunnen door de Opdrachtgever volmachten worden verstrekt aan Parleys B.V., deze gelden echter slechts na uitdrukkelijke acceptatie door Parleys B.V. of na een apart schriftelijk dan wel mondeling verzoek van de Opdrachtgever en acceptatie door Parleys B.V..

Artikel 6. Contractsduur

 • Een Opdracht tussen de Opdrachtgever en Parleys B.V. wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Opdracht, order of overeenkomst anders voortvloeit of alle ondertekenende partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Een Opdracht die door de bepalingen in bovenstaand artikel 6.1 is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de periode waarvoor de Opdracht is aangegaan dan wel door volbrenging van de Opdracht, order of overeenkomst.
 • Onverminderd het in bovenstaande leden van dit artikel bepaalde, is ieder der Partijen bevoegd de Opdracht door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen wegens ernstige toerekenbare tekortkomingen door de andere Partij in de nakoming van de door de Opdracht komst voortvloeiende verplichtingen in welke vorm dan ook of door een ernstige verstoring in de relatie van de Partijen alsmede surseance van betaling of faillissement van de andere Partij.
 • Indien een Opdracht door Opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd of is volbracht of door het verstrijken van de periode waarin de Opdracht geldig was, is de Opdrachtgever gehouden aan de vastgestelde vergoeding in de Overeenkomst en in Artikel 7 van deze voorwaarden is bepaald, te voldoen ook de kosten die door Parleys B.V. zijn gemaakt in verband met de uitvoering of bij de uitvoering van de Opdracht dienen vergoed te worden door de Opdrachtgever.
 • Indien Parleys B.V. overgaat tot opschorting of ontbinding van de Opdracht is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien Parleys B.V. overgaat tot opschorting of ontbinding van de Opdracht door aan de Opdrachtgever verwijtbare niet-nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Opdracht en/of het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie, is Parleys B.V. gerechtigd tot het opeisen van een vergoeding van de schade, daaronder begrepen de directe en indirecte kosten die zijn ontstaan en verschuldigde honorarium op basis van het door Parleys BV verwachte c.q. geschatte resultaat,.
 • Indien de Opdracht voortijdig wordt opgezegd door de Opdrachtgever, zal Parleys B.V. in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor een overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, eerst na vergoeding van het verschuldigde honorarium en vergoeding van de verschuldigde kosten, tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht extra kosten voor Parleys B.V. met zich meebrengt, is de Opdrachtgever gehouden aan een vergoeding van deze kosten, binnen de reeds voor de Opdracht geldende betalingstermijn, tenzij anders door Parleys B.V. bevestigd.

Artikel 7. Betalingen en vergoedingen

7.1            Parleys B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Parleys B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin gefactureerd is, tenzij schriftelijk anders door Parleys B.V. aangegeven.

7.2             Indien de Opdrachtgever in gebreke blijkt in de tijdige betaling van de factuur, dan is de Opdrachtgever, zonder dat voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling door Parleys B.V. is vereist, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is de alsdan de wettelijke verschuldigde incassokosten en wettelijke handelsrente ex. Artikel 6:119aBW verhoogd met 3% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is en tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Betaling ter voldoening van een bepaalde geldschuld strekt in de eerste plaats tot mindering van de kosten, vervolgens tot mindering van de verschenen rente en ten slotte tot mindering van de hoofdsom en de lopende rente (art. 6:44 BW).

7.3             In het geval van een Opdracht die door meer dan een Opdrachtgever wordt verstrekt, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voor hen jegens Parleys B.V. voortvloeien uit of in verband met de Opdracht.

7.4             Indien de vergoeding of betaling van de factuur overeenkomstig hetgeen daarover in de Opdracht vastgelegd niet binnen redelijke termijn mogelijk blijkt, is Parleys B.V. gerechtigd het bedrag van de vergoeding of factuur te bepalen op basis van de algemeen aanvaardbare maatstaven.

7.5             De vergoeding en de bijkomende kosten worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

7.6             De Opdrachtgever is jegens Parleys B.V. verschuldigd de voorschotten, advertentiekosten en andere in redelijkheid gemaakte of te maken kosten die Parleys B.V. ten behoeve van de Opdrachtgever bij de uitvoering van of voortvloeiend uit handelingen en activiteiten in verband met de Opdracht zal maken of heeft gemaakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1             Parleys B.V. is niet aansprakelijk voor schade die mede is veroorzaakt door, door de Opdrachtgever verstrekte of naar verwezen informatie of vanwege de onjuistheid of onvolledigheid van deze al dan niet van publieke bronnen afkomstige informatie.

8.2             Behoudens grove nalatigheid of opzet is elke aansprakelijkheid van Parleys B.V. voor eventuele schade of kosten voor Opdrachtgever of derden uitgesloten. Voor de door Opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Parleys B.V. rechtens aansprakelijk is, heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding die maximaal gelijk is aan de overeengekomen honorering.

8.3             Opdrachtgever noch Parleys B.V. kan in het kader van deze Opdracht, order of overeenkomst aansprakelijk worden gesteld voor door de andere Partij geleden indirecte schade.

8.4             Het in bovenstaande leden vermelde geldt onverminderd een verkregen of overgenomen recht op grond waarvan Opdrachtgever zich beroept om een schadevergoeding te vorderen.

8.5             Indien Parleys niettemin aansprakelijk blijkt, dan is de schade gelimiteerd tot het bedrag dat opdrachtgever reeds aan Parleys BV op basis van de factuur/facturen heeft voldaan voor de betreffende opdracht en is bovendien beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval zal uitkeren.

 

Artikel 9. Klachtplicht

9.1             Opdrachtgever dient klachten binnen 14 dagen nadat de Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar te maken aan Parleys B.V., zulks op straffe van verval van het recht tot het instellen van een klacht of vordering.

Artikel 10. Vervaltermijnen

10.1           Onverminderd het in Artikel 9 bepaalde vervallen alle vorderingen en bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Parleys B.V. een jaar na het beëindigen, voltooien of verstrijken van de periode waarin de Opdracht geldig was of in het geval van schade, na het verstrijken van een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect is ontstaan, tenzij voordien een klacht is ingediend volgens het in Artikel 9 bepaalde.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

11.1           Opdrachtgever zal de door Parleys B.V. verstrekte informatie, zoals de inhoud van taxaties, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Parleys B.V., op geen enkele wijze bekend maken of aan derden verstekken, tenzij enige (inter)nationale wetsbepaling,
voorschrift of andere (beroeps)regel tot bekendmaking verplicht.

11.2          Parleys B.V. is gerechtigd om aan relaties de naam van Opdrachtgever en de hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden te vermelden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.

11.3          Parleys B.V. en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel aan door hen in te schakelen derden opleggen.

Artikel 12. Intellectuele Eigendom

12.1           Parleys B.V. behoudt alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke Parleys B.V. gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitwisseling van de Opdracht, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

12.2           Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, technieken, instrumenten, (model)contracten en andere geestesproducten van Parleys B.V., één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij Opdrachtgever van Parleys B.V. voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. Het is Opdrachtgever toegestaan stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13. Taxaties

13.1          Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, worden alle taxaties uitgevoerd door Parleys B.V. of een in opdracht van Parleys BV ingeschakelde derde volgens de op het moment van de bevestiging van de Opdracht, geldende algemene voorwaarden van een derde partij, die in overleg met de Opdrachtgever detaxatie(s) zullen uitvoeren.

13.2          Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, zijn op alle taxaties van Parleys B.V. de Algemene Bepalingen van toepassing.

13.3          Tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, gaat Parleys B.V. bij het uitvoeren van de taxaties uit van de marktwaarde als basis van de taxatie. Marktwaarde wordt als volgt gedefinieerd: “Het geschatte bedrag waarvoor een object op de taxatiedatum zou worden overgedragen door een bereidwillige verkoper aan een bereidwillige koper in een marktconforme transactie, na behoorlijke marketing, waarbij de Partijen geïnformeerd zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld.”

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1           Nederlands recht is van toepassing op alle Opdrachten, offertes of aanbiedingen.

14.2           Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Parleys B.V., met betrekking op of voortvloeiend uit de Opdracht, offerte of aanbieding of daaruit voorkomende verplichtingen, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechtbank.