De Waarde onroerende zaken van woningen daalt sneller dan de waarde van niet-woningen. De WOZ waarde van woningen zit nu onder het niveau van 2007 (211.000 euro gemiddeld), terwijl de WOZ waarde van niet-woningen, waaronder winkels op rond het niveau zit van 2009 (454.019 euro gemiddeld). De hoogte van WOZ waarde van winkels heeft invloed op de hoogte van de Onroerend Zaak Belasting die winkeliers moeten betalen.

De achterblijvende daling van de WOZ waarde niet-woningen is opvallend. Voor de waardering van niet-woningen geldt de waarde in het economische verkeer (gekapitaliseerde huurwaarde). Hierbij moet ook omliggende leegstand mee worden genomen. Het overaanbod van winkels  is op dit moment 7,3% (Locatus, 2014) en kantoren 17% (Copendium, 2014), dit zal uiteindelijk moeten resulteren in lagere WOZ waarden.  In 2012 stelde bestuursvoorzitter Cuno van Steenhoven van DTZ Zadelhoff al dat: ‘Het gat tussen verhuurd vastgoed en onverhuurd vastgoed is inmiddels zo groot geworden dat men komt tot een te hoge WOZ-waarde, die totaal niet correspondeert met de reële waarde’ (www.nu.nl).

Een te hoge WOZ waardering van niet-woningen heeft ook effect op de mogelijkheid tot huurverlaging in het winkelvastgoed. De mogelijkheid tot huurverlaging is gerelateerd met de waarde waarvoor het winkelvastgoed in de boeken staat. Afschrijven kan de vastgoedeigenaar van het pand bij verhuur alleen als de fiscale boekwaarde van een pand hoger is dan de zogenaamde ‘bodemwaarde’. Deze bodemwaarde is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Het mogelijkheid tot afboeken van winkelvastgoed wordt beperkt door een relatief hoge WOZ waarde, met als gevolg dat een eventuele huurverlaging achterwege moet blijven.

Jaar

WOZ-waarde woningen

Ontwikkeling in %

WOZ-waarde niet-woningen

Ontwikkeling in %

2008

1 653 070

427 971

2009

1 735 392

5%

455 777

6%

2010

1 759 443

1%

470 279

3%

2011

1 732 458

-2%

475 522

1%

2012

1 706 625

-1%

471 793

-1%

2013

1 651 314

-3%

466 070

-1%

2014

1 570 465

-5%

454 019

-3%

Bron: CBS, 1 augustus 2014

Het is mogelijk dat de daling van de WOZ waarde van niet-woningen vertraagd reageert op de marktontwikkelingen. Detailhandel Nederland blijft de komende tijd de ontwikkelingen van de waardering van winkelvastgoed actief volgen, met als doel een realistische huur voor winkeliers. De winkeliersorganisatie heeft de verwachting dat er de huren voor winkelmeters de komende jaren sterk zullen moeten worden verlaagd, zodat de van oorsprong natuurlijke balans tussen omzet per vierkante meter in de detailhandel en de huurprijs zich zal kunnen hervinden.

                                                                                                        

                                                                     

 

Omgevingswet in behandeling bij de Tweede Kamer

Op dit moment is de omgevingswet onder behandeling de Tweede Kamer. Het kabinet heeft een duidelijke visie op de herziening van het omgevingsrecht: het moet eenvoudiger en beter. Veel gemeenten ervaren het omgevingsrecht als ingewikkeld en onduidelijk. Die complexiteit leidt tot lange tijdsduur, hoge kosten en onvoorspelbaarheid van de uitkomst van ruimtelijke procedures. De Omgevingswet moet 15 bestaande wetten, waaronder de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening vervangen. Van ongeveer 25 andere wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht naar de nieuwe wet. Verder zorgt de wet voor het integreren van 125 algemene maatregelen van bestuur in die ene omgevingsvergunning en neemt het aantal bestemmingsplannen, provinciale en gemeentelijk verordeningen aanzienlijk af.

Detailhandel Nederland vindt dat het instrument doorzettingsmacht  door middel van instructieregels voor provincies in het beleidsproces van de ruimtelijke ordening behouden moet blijven. Na inspanning van Detailhandel Nederland heeft VNO-NCW en MKB-Nederland de doorzettingsmacht van provincies in het wetsvoorstel gehandhaafd. Op 11 september jl. heeft Detailhandel Nederland deelgenomen aan een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer, hierin was veel aandacht voor de bestuurlijke verhouding tussen provincie en gemeenten. Detailhandel Nederland zet in op het instrumentarium voor een regierol voor provincies op het terrein van detailhandelsontwikkelingen.

De omgevingswet is een grove kapstok waaraan drie  Amvb’s worden opgehangen. Op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van deze Amvb’s. Het bedrijfsleven wordt actief betrokken bij de inhoud van deze Amvb’s. Na vaststelling van de omgevingswet volgen nog de Uitvoeringswetgeving en de Invoeringswet. Verwacht wordt dat de Omgevingswet in 2017 in werking zal treden. Detailhandel Nederland neemt actief deel aan de projectgroep Omgevingswet van VNO-NCW en MKB Nederland.