Een heronderhandeling voor commercieel vastgoed is in veel gevallen opportuun in de huidige markt, echter niet altijd. Alvorens te kiezen voor het traject van heronderhandeling is het essentieel om grondig onderzoek te doen naar de kans van slagen. Het is zeer belangrijk om de markt, uw verhuurder en uw eigen positie als huurder te kennen. Parleys kiest ervoor om vooraf een haalbaarheidsonderzoek te verrichten zodat u een duidelijk beeld heeft van de bepalende factoren en onderhandelmogelijkheden.

Om de haalbaarheidstoets uit te kunnen voeren vragen wij u om het huurcontract en de meest recente huurnota aan te leveren inclusief alle overige relevante informatie. Op basis van deze informatie wordt de huisvestingsituatie op de navolgende aspecten getoetst:

  • juridische positie huurder m.b.t. onderhandelmogelijkheden;
  • specifieke situatie (gebouw, locatie en huurprijsniveau);
  • stedelijke ontwikkelingen;
  • het vergelijkbaar beschikbaar onroerend goed (benchmark);
  • inschatting van de besparingspotentie.

De output van deze haalbaarheidstoets resulteert, op basis van bovenstaande punten, in een overzichtelijk rapport. Het schept een helder inzicht van de situatie en wordt als uitgangspunt genomen voor de besluitvorming van het ‘GO or NO GO’ advies voor de betreffende locatie.

Als na het haalbaarheidsonderzoek duidelijk is geworden dat een heronderhandeling opportuun is dan zal Parleys u een voorstel dienstverlening laten toekomen. Het voorstel dienstverlening bestaat uit een helder stappenplan van uit te voeren acties en geeft de kosten van een heronderhandeling transpartant weer. Daarbij wordt direct het verwachte te behalen resultaat afgegeven om het zo inzichtelijk mogelijk te maken voor onze opdrachtgevers.

Parleys werkt grotendeels op basis van ‘no cure no pay’. Afhankelijk van het resultaat worden wij beloond.

Na ontvangst van het getekende voorstel dienstverlening zal Parleys in onderhandeling treden met de verhuurder en communiceren aan onze opdrachtgever over elke processtap.

In het haalbaarheidsonderzoek is reeds een advies afgegeven ten aanzien van de te behalen huurvoorwaarden. Deze voorwaarden worden voorafgaand aan de onderhandeling in overleg met de klant daar waar nodig bijgesteld om tot maatwerk te komen. In overleg wordt een optimaal huurprijs- en mogelijk incentiveniveau vooraf als doelstelling vastgesteld. Naast de commerciële voorwaarden zullen wij tevens een advies geven ten aanzien van aspecten zoals bijvoorbeeld gebouwverbeteringen, flexibiliteit en/of andere elementen welke voor de huurder van belang kunnen zijn.

Op basis van deze doelstellingen en aanvullende prioriteiten worden de onderhandelingen opgestart. Parleys plant altijd een kennismakingsgesprek in met de wederpartij om het een en ander in een persoonlijk onderhoud toe te lichten. Vervolgens wordt een aanvraag huurvoorstel gedaan waarin alle uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen zijn om zodoende een volledig huurvoorstel te ontvangen van verhuurder.

De onderhandelingen kunnen schriftelijk, mondeling en/of telefonisch plaatsvinden, maar zullen te allen tijde in nauw overleg met de opdrachtgever uitgevoerd worden. Geheel zeker van een huurverlenging of wilt u uw heronderhandeling extra overtuiging meegeven dan onderzoeken wij graag alternatieve locaties met u.

Tijdens de onderhandelingen zullen wij erop toezien dat te allen tijde de best mogelijke voorwaarden en condities in de geldende markt worden gerealiseerd. Het resultaat: aanzienlijke kostenbesparingen en een sterke kwaliteitsverbetering van uw commerciële ruimte en het gebruik ervan.

De afspraken welke zijn uitonderhandeld worden vastgelegd middels een allonge ter aanvulling op de huidige huurovereenkomst. Deze allonge zal opgesteld worden door Parleys welke vooraf in concept aan de opdrachtgever wordt voorgelegd. Daarnaast voorziet de Nederlandse standaard voor een huurovereenkomst (model ROZ) met name in het veilig stellen van de belangen van de verhuurder. Parleys zal u adviseren over een aantal aandachtspunten uit de Algemene Bepalingen om de belangen van de verhuurder en huurder meer in balans te brengen. Indien de uitonderhandelde afspraken zodanig afwijken van de originele overeenkomst dat een allonge niet de meest passende oplossing is, zal Parleys een geheel nieuwe huurovereenkomst opstellen.

 

 

100% onafhankelijk advies

Wij als Parleys treden enkel en alleen op voor de huurder en sluiten hiermee elke vorm van belangenverstrengeling jegens onze opdrachtgever uit. We zijn dan ook blij met verantwoordelijke concurrentie in het belangrijke streven om de status quo van de Nederlandse vastgoedmarkt radicaal te veranderen. De standaardisatie in deze markt is inmiddels zo ver doorgedreven dat zelfs de modelovereenkomst (ROZ) voor de aanhuur van een bedrijfsruimte als ‘verhuurders-vriendelijk’ kan worden beschouwd. Daarbij letten wij niet alleen op de huurprijs, maar met name ook op de ‘kleine lettertjes’ van de huurovereenkomst.